Sterk in verfraaiing en
verbetering van publieke en privéruimtes

Spoor- & waterwegen

'uitgebreid net op de rails'

Vrachten en mensen vervoeren via de spoorwegen is duurzaam en milieuvriendelijk. Krinkels draagt dan ook graag bij aan de reconstructie, renovatie en het onderhoud van de railinfrastructuur. Concreet zetten onze medewerkers hun kennis en kunde in voor grond- en funderingswerken, het plaatsen van kabelsleuven, het aanbrengen van gemetselde gewelven en onderdoorgangen.

Ook voor de verfraaiing van stationsomgevingen kunt u bij Krinkels terecht. Zo staan we in voor de aanleg en het onderhoud van groen en voorzieningen die aansluiten op andere transportnetwerken, zoals busbanen, taxiplaatsen, kiss & ridestroken, parkeerplaatsen en fietsenstallingen. Inclusief wachthokjes, banken, vuilbakken en ander straatmeubilair. En met aandacht voor veiligheidsmaatregelen, zoals verlichting, gladheidbestrijding, omheiningen en het adequaat bestrijden van zwerfvuil en onkruid. In de winter houden we de stationsomgeving ijs- en sneeuwvrij. Want een verzorgd en goed functionerend spoornetwerk nodigt uit om te reizen met de trein.

Verder behoort het natuurtechnisch beheer van waterwegen, spoorwegbermen, dijken, rivier- en beektaluds tot de kernactiviteiten van Krinkels. Denk aan snoeien, maaien en het hakken van struiken en bomen. Maar evengoed zwerfvuil opruimen, jaagpaden aanleggen, invasieve planten verwijderen (zoals berenklauw en Amerikaanse vogelkers). Bovendien gaat bij alles wat we doen bijzondere aandacht naar duurzaamheid en veiligheid.

Bekijk onze referenties

 
Spoorbermen Aalst Spoorbermen Aalst Spoor- & waterwegen Spoor- & waterwegen Spoor- & waterwegen